Skip to content

5 aprilie 2016

Anunț concurs

PRIMĂRIA COMUNEI BOGHIŞ, JUDEŢUL SĂLAJ

Anunţă scoaterea la concurs, a unei funcţii publice de execuţie,  vacantă, de consilier, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului de achiziții publice. Proba scrisă se va desfăşura în data de 09.05.2016, ora 10:00, iar interviul în 09.05.2016, ora 16:00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 25.04.2016, ora 14:00 la sediul primăriei.  Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0260/623.850.

Condiţii generale de participare sunt:

1)    cetăţenia română şi domiciliul în România;

2)    cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

3)    vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

4)    capacitate deplină de exerciţiu;

5)    o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată prin adeverinţa medicală;

6)    îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

7)    îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

8)    nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu executarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

9)    nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

10)     nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice de ocupare a funcţiei publice de consilier, clasa I, asistent sunt:

-         studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

-         vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an;

-         cunoştinţe de operare pe calculator: Windows, Word, Excel, Internet;

-         condiţiile prevăzue la art. 54 din Legea nr. 188/1999.

Bibliografia:

1.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

2.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici, cu modoficările și completările ulterioare;

3.  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

4.  Ordonanţei  de Urgenţă a  Guvernului României nr. 34/2006 privind  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

5.  H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare  a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Citește alte articole din categoria Anunțuri

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

WordPress主题
Free WordPress Themes
WordPress Themes