Skip to content

27 martie 2017

Anunț concurs

În conformitate cu prevederile art.7 din HG nr.286/2011 Regulament 2011 – Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, Primăria comunei Boghiş şi Consiliul local anunţă concurs pentru ocuparea postului contractual de Secretar-dactilograf, studii medii din cadrul Compartimentului de secretariat și registratură.

Concursul se va organiza la data de 26 aprilie 2017 ora 10:00 proba scrisă și în data de 27 aprilie 2017 ora 10:00 interviul.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde următoarele acte:

- cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae;

Copiile vor fi însoțite de actele originale pentru certificare, și se depune până la data de 24 aprilie 2017 ora 12:00 la secretarul comunei Boghiș.

Condiții generale de participare:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spatiului Economic European și domiciliul în România;

- cunoaste limba română, scris și vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții speciale de participare:

- studii medii absolvite cu diplomă de becalaureat;

- vechime în muncă de minim un an;

- abilități de comunicare;

- cunoștințe operare de calculator.

Bibliografie:

- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicat cu modi-ficările și completările ulterioare;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățiile și instituțiile publice;

- Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicat cu modificările și com-pletările ulterioare;

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Calendarul Concursului:

- Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs:  24 aprilie 2017 ora 12:00;

- Selecția dosarelor de concurs: 24 aprilie 2017 ora 13:00;

- Afișarea Procesului verbal de selecția a dosarelor de concurs: 24 aprilie 2017 ora 15:00;

- Depunerea contestațiilor: 25 aprilie 2017 până la ora 10:00;

- Soluționarea contestațiilor: 25 arilie 2017 ora 11:00:

- Data probei scrise: 26 aprilie 2017 ora 10:00;

- Afișarea rezultatelor probei scrise: 26 aprilie 2017 ora 12:00;

- Depunerea contestațiilor: 26 aprilie 2017 ora 13:00;

- Soluționarea contestațiilor: 27 aprilie 2017 ora 08:00;

- Data probei interviu: 27 aprilie 2017 ora 10:00;

- Afișarea rezultatelor finale: 27 aprilie ora 12:00.

Relaţii se pot obţine la tel. 0260/623850 int. 13 sau la sediul Primăriei din loc. Boghiş nr. 152, jud. Sălaj”.

PRIMAR

MARINA IDA MAGDOLNA

Citește alte articole din categoria Anunțuri

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

Free WordPress Theme
Premium WordPress Themes
WordPress Themes