Skip to content

1 octombrie 2018

ANUNT

Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, până la data de 6 decembrie 2018, pentru următoarele suprafeţele de teren:

Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;

d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.

În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Documente necesare:

- Cerere;

- Act de identitate, certificate de stare civilă;

- Acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă există;

- Adeverință din registrul agricol și certificat de atestare fiscală;

- Declaraţii autentice de martori;

- Propunem atașarea la dosar și un Plan de amplasament și delimitare a imobilelor     întocmit de către o persoană autorizată în lucrări topografice;

Pentru mai multe detalii puteți obține la nr. tel 0260653850 sau personal la sediul Primăriei Comunei Boghiș, luni-joi între orele 8:30-16:30 și vineri între orele 08.30-14.00 de la Dl. Kátai Levente.

Citește alte articole din categoria Anunțuri

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

WordPress Themes
Free WordPress Themes
WordPress Themes