Skip to content

18 septembrie 2019

Convocatorul ședinței ordinare din data de 24 septembrie 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA BOGHIŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 152

din data de 18 septembrie 2019

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Boghiş în

şedinţa ordinară din data de 24 septembrie 2019

Primarul Comunei Boghiş

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

DISPUN:

Art.1. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Boghiş pentru data de 24 septembrie 2019 ora 16:00, în sala de şedinţe cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;
  2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Boghiș;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 45 din data de 25 octombrie 2018 privind aprobarea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Boghiș;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, ca urmare a modificărilor tehnice potrivit Dispoziției de șantier nr. 1/2019,  a bugetului indicativ la contractul de finanțare  nr.  C 1920074X219563302075/04.06.2018, precum și de modificare a Devizului general aprobat prin Hotărârea nr. 47 din data de 21.11.2017 privind aprobarea proiectului ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”.
  5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Art.3. Prezenta dispoziţie de comunică cu:

-          Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

-          Consiliul Local al comunei Boghiş;

-          Cetăţenii comunei prin afişaj;

-          Dosar cu dispoziții.

PRIMAR

MARINA IDA-MAGDOLNA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FARCAȘ MIHAELA-MARIA

Citește alte articole din categoria Data sedintelor

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

Free WordPress Themes
Weboy
WordPress Themes