Skip to content

2 iulie 2020

Convocatorul ședinței ordinare din data de 9 iulie 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA BOGHIŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 133

din data de 2 iulie 2020

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Boghiş în

şedinţa ordinară din data de 9 iulie 2020

Primarul Comunei Boghiş

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

DISPUN:

Art.1. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Boghiş pentru data de 9 iulie 2020 ora 16:00, în sala de şedinţe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 26 din data de 11 iunie 2020 privind delegarea gestiunii unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și sistemul de canalizare către Compania de Apă Someș S.A. Cluj ;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;

3. Proiect de hotărâre privind reducerea impozitului pe clădirile nerezidențiale şi scutirea de la plata taxei pe clădiri, proprietatea publică sau privată a Comunei Boghiș, în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care şi-au întrerupt total sau parțial activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă;

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează secretarul general al unității administrativ-teritoriale.

Art.3. Prezenta dispoziţie de comunică cu:

-          Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

-          Consiliul Local al Comunei Boghiş;

-          Cetăţenii comunei prin afişaj;

-          Dosar cu dispoziții.

PRIMAR

MARINA IDA-MAGDOLNA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FARCAȘ MIHAELA-MARIA

Citește alte articole din categoria Data sedintelor

Părerea ta contează!

(obligatoriu)
(obligatoriu)

Notă: Folosirea codului HTML este permisă. Adresa ta de email nu va fi publicată niciodată.

Primește comentariile prin RSS

WordPress Themes
Free WordPress Theme
WordPress Themes