Skip to content

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2016

HCL nr.1 din data de 28 ianuarie 2016 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015

HCL nr.2 din data de 28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

HCL nr.3 din data de 28 ianuarie 2016 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2016

HCL nr.4 din data de 28 ianuarie 2016 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilităț

HCL nr.5 din data de 28 ianuarie 2016 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii decembrie 2015

HCL nr.6 din data de 28 ianuarie 2016 Privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2016-2017

HCL Nr.7 din data de 29 februarie privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016

HCL Nr.8 din data de 29 februarie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii ianuarie 2016

HCL Nr.9 din data de 29 februarie 2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Boghiș pentru perioada 2014-2020

HCL Nr.10 din data de 29 februarie 2016 privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

HCL Nr.11 din data de 29 februarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Boghiș Serv SRL, în care Consiliul Local al comunei Boghiș deține calitatea de asociat unic

HCL Nr.12 din data de 29 februarie 2016 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2016

HCL Nr.13 din data de 23 martie 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL Nr.14 din data de 23 martie 2016 Pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.41 din data de 11 noiembrie 2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Boghiş în domeniul privat al comunei Boghiș a imobilului în suprefață de 186 mp situat în comuna Boghiș, sat. boghiș, nr.152

HCL Nr.15 din data de 23 martie 2016 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe raza comunei Boghiș

HCL Nr.16 din data de 23 martie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 Boghiș, aferentă lunii februarie 2016

HCL Nr.17 din data de 23 martie 2016 privind alegerea președintelui de ședință pentru luniile aprilie, mai și iunie

Hotărârea Nr. 18 Din data de 28 aprilie 2016 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul școlii Gimnaziale nr.1 Boghiș aferentă lunii martie 2016

Hotărârea nr 19 din data de 28 aprilie privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu comercial, situat în com. Boghiş, sat. Boghiş nr. 156, aflată în proprietatea publică al comunei Boghiş

Hotărârea Nr. 20 Din data de 28 aprilie 2016 Pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.41 din data de 11 noiembrie 2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Boghiş în domeniul privat al comunei Boghiş a imobilului în suprafaţă de 186 mp situat în comuna Boghiş, sat. Boghiş, nr. 152, cu modificările ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 21 din data de 28 aprilie 2016 privind achiziționarea a două imobile situate în com. Boghiș, sat. Boghiș, jud. Sălaj

HOTĂRÂREA NR. 22 Din data de 28 aprilie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 23 din data de 28 aprilie 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “Extindere sisteme de canalizare menajera si alimentare cu apa in comuna Boghis, judetul Salaj”, proiect ce va fi depus pentru finanțare in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 , SubMasura 7.2 – “Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HOTĂRÂREA NR. 24 din data de 28 aprilie 2016 Privind implementarea proiectului : “Extindere sisteme de canalizare menajera si alimentare cu apa in comuna Boghis, judetul Salaj” in cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Sub-măsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HOTĂRÂREA NR. 25 Din data de 28 aprilie 2016 Privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

HOTĂRÂREA NR. 26 Din data de 1 iunie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 27 Din data de 1 iunie 2016 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii aprilie 2016

HOTĂRÂREA NR. 28 Din data de 1 iunie 2016 Privind aprobarea alocării sumei de 3000 lei în vederea organizării evenimentului ,,Ziua copiilor”

HOTĂRÂREA NR. 29 Din data de 1 iunie 2016 Privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Modernizare clădire,împrejmuire perimetrală și sistematizare curte la Căminul Cultural, com. Boghiș, jud. Sălaj”

HOTĂRÂREA nr.30 din 24 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local al comunei Boghiș

HOTĂRÂREA nr.31 din 21 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului local Boghiș

HOTĂRÂREA nr. 32 din 21 iunie 2016 privind constituirea Consiliului local Boghiș

HOTĂRÂREA nr.33 din 21 iunie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA nr. 34 din 21 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Boghiș

HOTĂRÂREA nr.35 din 21 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Boghiș

HOTĂRÂREA NR.36 Din data de 26 iulie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 37 Din data de 26 iulie 2016 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii mai și iunie 2016

HOTĂRÂREA NR. 38 Din data de 26 iulie 2016 Privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Boghiş în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrigrafic Someş-Tisa

HOTĂRÂREA NR. 39 Din data de 17 august 2016 Privind aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei, din bugetul local, în vederea organizării evenimentului ,,Zilele Comunei Boghiș” în perioada 3-4 septembrie 2016

HOTĂRÂREA Nr. 40 Din data de 17 august 2016 Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Boghiş

HOTĂRÂREA NR.41 Din data de 3 septembrie 2016 Privind aprobarea Acordului de cooperare între comuna Boghiş (România) şi orașul Vámospércs (Ungaria)

HOTĂRÂREA NR.42 Din data de 14 septembrie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA Nr. 43 din data de 14 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Boghiş

HOTĂRÂREA NR.44 Din data de 14 septembrie 2016 Privind transformarea funcției publice vacantă de execuție din cadrul compartimentului de buget și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Boghiș

HOTĂRÂREA NR. 45 Din data de 14 septembrie 2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016

HOTĂRÂREA Nr. 46 Din data de 14 septembrie 2016 Privind desemnarea reprezentanților al Consiliului Local în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş

HOTĂRÂREA NR. 47 Din data de 14 septembrie 2016 Privind aprobarea alocării sumei de 5000 lei, din bugetul local, în vederea organizării evenimentului ,, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

HOTĂRÂREA NR.48 Din data de 6 octombrie 2016 privind aprobarea proiectului Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș, județul Sălaj și realizare poduri peste valea Barcăului, valea Plopișului și valea Iazului”, proiect ce va fi depus pentru finanțare in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 , SubMăsura 7.2 – “Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HOTĂRÂREA NR.49 Din data de 6 octombrie 2016 Privind implementarea proiectului : “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș, județul Sălaj și realizare poduri peste valea Barcăului, valea Plopișului și valea Iazului” în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Sub-măsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HOTĂRÂREA NR. 50 Din data de 6 octombrie 2016 Privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior și a prețului de referință pentru anul de producție 2017, pentru masa lemnoasă care se recoltează din fondul forestier, proprietate publică al comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente

HOTĂRÂREA NR.51 Din data de 8 noiembrie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 52 Din data de 8 noiembrie 2016 Privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Construire trotuar din beton pe strada Vizutca”

HOTĂRÂREA NR.53 Din data de 8 noiembrie 2016 Privind reactualizarea domeniului public al comunei Boghis

HOTĂRÂREA NR.54 Din data de 8 noiembrie 2016 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii septembrie și octombrie 2016

HOTĂRÂREA NR. 55 Din data de 8 noiembrie 2016 Privind aprobarea alocării sumei de 3000 lei în vederea achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou , elevilor din Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş şi din Grădiniţa Boghiş, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

HOTĂRÂREA NR.56 Din data de 8 decembrie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.57 Din data de 8 decembrie 2016 Privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2017

ANEXAE La Hotărârea nr.57 din 8 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. 58 Din data de 8 decembrie 2016 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii noiembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. 59 Din data de 8 decembrie 2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2017

WordPress主题
WordPress Themes