Skip to content

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2017

HCL nr.1 din data de 19 ianuarie 2017 Pentru validarea Dispoziţiei primarului nr. 295 din data de 20 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL nr.2 din data de 19 ianuarie 2017 Privind finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2016

HCL nr.3 din data de 19 ianuarie 2017 Privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016

HCL nr.4 din data de 19 ianuarie 2017 Privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Boghiş, în urma reinventarierii acestora

HCL nr.5 din data de 19 ianuarie 2017 Privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2016 a secretarului comunei Boghiș, județul Sălaj

HCL nr.6 din data de 19 ianuarie 2017 Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2017

HCL nr.7 din data de 19 ianuarie 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii decembrie 2016

HCL nr.8 din data de 19 ianuarie 2017 Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Boghiș nr.57 din data de 8 decembrie 2016 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2017

HCL nr.9 din data de 19 ianuarie 2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017

HCL nr.10 din data de 19 ianuarie 2017 Privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2017-2018

HCL nr.11 din data de 2 martie 2017 Privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra imobilului situată în com. Boghiș, sat. Boghiș, nr.116, înscris în CF nr.50787, către DGASPC Sălaj

HCL nr.12 din data de 2 martie 2017 Privind propunerea de atribuire în proprietate privată a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj

HCL nr.13 din data de 2 martie 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii ianuarie 2017

HCL nr.14 din data de 2 martie 2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Dotarea Grădiniței Boghiș, jud. Sălaj cu mobilier specific didactic”

HCL nr.15 din data de 23 martie 2017 Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017

HCL nr.16 din data de 23 martie 2017 Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Consiliul Local şi aparatul de specialitate al primarului comunei Boghiş

HCL nr.17 din data de 23 martie 2017 Privind aprobarea repoziționării, modificarea limitelor de contur și diminuarea suprafeței de teren a imobilului înscris în CF nr.50652 Boghiș, aflat în domeniul public al comunei Boghiș

HCL nr.18 din data de 23 martie 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii februarie 2017

HCL nr.19 din data de 23 martie 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2017

HCL nr.20 din data de 23 martie 2017Privind aprobarea documentației tehnice și a principalelor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș, județul Sălaj și realizare poduri peste Valea Barcăului, Valea Plopișului și Valea Iazului”

HCL nr.21 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2017

HCL nr.22 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Boghiș

HCL nr.23 din data de 18 mai 2017 Pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 18 ianuarie 2008 privind stabilirea situaţiilor deosebite în care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure, cu completările ulterioare

HCL nr.24 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii martie și aprilie 2017

HCL nr.25 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea alocării sumei de 3000 lei în vederea organizării evenimentului ,,Ziua copiilor”

HCL nr.26 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Boghiș, care nu se supun înmatriculării

Anexă la HCL nr.26 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Boghiș, care nu se supun înmatriculării

HCL nr.27 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul “Reabilitare corp A la grădiniţa de copii din loc. Boghiş, jud. Sălaj”

HCL nr.28 din data de 23 iunie 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii mai 2017

HCL nr.29 din data de 23 iunie 2017 Privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Boghiş

Anexa la HCL nr.29 din data de 23 iunie 2017 Privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Boghiş

HCL nr.30 din data de 23 iunie 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2017

HCL nr.31 din data de 25 iulie 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr.32 din data de 25 iulie 2017 Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Boghiș

HCL nr.33 din data de 25 iulie 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice aferentă lunii iunie 2017

HCL nr.34 din data de 25 iulie 2017 Pentru aprobarea Dispoziției Primarului nr.22 din data de 22.08.2005 privind aderarea comunei Boghiș la Asociația Comunelor din România

HCL nr.35 din data de 31 august 2017 Privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Construire trotuar din beton pe strada Füször”

HCL nr.36 din data de 31 august 2017 Privind modificarea Actului constitutiv al Societății Boghiș-Serv S.R.L.

HCL nr.37 din data de 31 august 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 38 din data de 21 septembrie 2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului si a solicitării Scrisorii de garanţie a restituirii avansului din cadrul contractului de finanțare nr. C0720AN00011663300160 pentru proiectul «EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ», finanțat în condiţiile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, in cadrul Sub-măsurii 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HCL nr. 39 din data de 21 septembrie 2017 Privind aprobarea alocării sumei de 5000 lei, din bugetul local, în vederea organizării evenimentului ,, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

HCL nr. 40 din data de 21 septembrie 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2017

HCL nr. 41 din data de 2 octombrie 2017 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2018, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente și modul de valorificare a masei lemnoase care a fost pusă în valoare

HCL nr. 42 din data de 23 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 43 din data de 23 octombrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă lunii septembrie 2017

HCL nr. 44 din data de 23 octombrie 2017 privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de atribuire

HCL nr. 45 din data de 23 octombrie 2017 privind aprobarea prețului de pornire la licitație al masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș

HCL nr. 46 din data de 23 octombrie 2017 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din domeniul public al comunei Boghiș

HCL nr. 47 din data de 21 noiembrie 2017 privind aprobarea proiectului „Renovare şi modernizare sediul primărie Boghiş, județul Sălaj”

HCL nr. 48 din data de 21 noiembrie 2017 privind implementarea proiectului ”Renovare și modernizare sediul primăriei Boghiș, județul Sălaj” și depunerii unei cereri de finanțare PNDR masura M 4/6 B ”Dezvoltarea infrastructurii social pentru teritoriul G.A.L. Valea Crasnei și Barcău”

HCL nr. 49 din data de 21 noiembrie 2017 pentru validarea Dispoziţiei primarului nr. 240 din data de 27 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 50 din data de 21 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 51 din data de 21 noiembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii octombrie 2017

HCL nr. 52 din data de 21 noiembrie 2017 privind aprobarea alocării sumei de 4000 lei în vederea achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş

HCL nr. 53 din data de 21 noiembrie 2017 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2018

HCL nr. 54 din data de 21 noiembrie 2017 privind aprobarea Actului de Punere în Valoare înregistrat la Ocolul Silvic Stejarul Zalău sub nr. 1243570-SJ- 25724076 din 24.10.2017 în vederea asigurării lemnului de foc gospodăriilor din comuna Boghiș pentru sezonul de iarnă 2017-2018

HCL nr. 55 din data de 21 noiembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Boghiș nr. 45 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea prețului de pornire la licitație al masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș

HCL nr. 56 din 29 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 57 din 20 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 58 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă lunii noiembrie 2017

HCL nr. 59 din 20 decembrie 2017 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Boghiș

HCL nr. 60 din 20 decembrie 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2018

Free WordPress Themes
WordPress Themes