Skip to content

Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2019

HCL nr. 1 din 30 ianuarie 2019 pentru validarea Dispoziției nr. 25 din data de 9 ianuarie 2019 privind aprobarea excedentului pe secțiunea de funcționare și acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018

HCL nr. 2 din 30 ianuarie 2019 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2018

HCL nr. 3 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 48 din data de 23 noiembrie 2018 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2019

HCL nr. 4 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al comunei Boghiș în domeniul public al Comunei Boghiș

HCL nr. 5 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2019-2020

HCL nr. 6 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2019

HCL nr. 7 din 30 ianuarie 2019 privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Boghiș, județul Sălaj, pe anul 2018

HCL nr. 8 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea actualizării prețurilor și a tarifelor pentru activitățile prestate de Societatea Boghiș-Serv SRL, al cărei unic asociat este Comuna Boghiș

HCL nr. 9 din 30 ianuarie 2019 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit intern

HCL nr. 10 din 26 februarie 2019 privind aprobarea actualizării Devizului general în cadrul proiectului „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI, VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI” și de modificare a HCL Boghiș nr. 49 din 23.11.2018 ca urmare a actualizării valorii contractului de lucrări

HCL nr. 11 din 26 februarie 2019 privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG nr. 74/2018

HCL nr. 12 din 26 februarie 2019 pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate, în anul 2019, din bugetul local al Comunei Boghiș

HCL nr. 13 din 26 februarie 2019 pentru modificarea costului mediu lunar pentru un beneficiar și aprobarea plafonului maxim pentru cheltuielile lunare aferente furnizării serviciilor de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice

HCL nr. 14 din 20 martie 2019 privind aprobarea actualizării proiectului “EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ” ca urmare a finalizării achizițiilor publice în cadrul proiectului, precum și ca urmare a actualizării valorii contractului de lucrări în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018

HCL nr. 15 din 20 martie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2019

HCL nr. 16 din 18 aprilie 2019 privind validarea Dispoziției nr. 72 din data de 11 martie 2019 și a Dispoziției nr. 78 din data de 8 aprilie 2019, emise de Primarul Comunei Boghiș

HCL nr. 17 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019

HCL nr. 18 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019

HCL nr. 19 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019

HCL nr. 20 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş

HCL nr. 21 din 18 aprilie 2019 privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 23 noiembrie 2018 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2019, cu modificările și completările ulterioare, ce se vor aplica în anul fiscal 2020

HCL nr. 22 din 18 aprilie 2019 privind aprobarea modificării indicatorilor economici la obiectivul de investiții ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIE BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, a bugetului indicativ la contractul de finanțare nr. C 1920074X219563302075/04.06.2018, precum și de modificare a Devizului general aprobat prin HCL nr. 47 din data de 21 noiembrie 2017 privind aprobarea proiectului ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIE BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”

HCL nr. 23 din 28 mai 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor martie și aprilie 2019

HCL nr. 24 din 28 mai 2019 privind aprobarea alocării unei sume în vederea organizării evenimentului ,,Ziua copiilor”

HCL nr. 25 din 28 mai 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual, salariați ai Comunei Boghiș

HCL nr. 26 din 15 iulie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2019

HCL nr. 27 din 15 iulie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr. 28 din 15 iulie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii mai 2019

HCL nr. 29 din 15 iulie 2019 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Boghiş

HCL nr. 30 din 15 iulie 2019 privind aprobarea Actului de Punere în Valoare înregistrat la Ocolul Silvic Stejarul Zalău sub nr. 1496427-SJ- 25724076 din 20.06.2019 în vederea asigurării lemnului de foc gospodăriilor din comuna Boghiș pentru sezonul de iarnă 2019-2020

HCL nr. 31 din 15 iulie 2019 privind aprobarea investiției și a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Construire trotuar în satul Boghiș, pe strada Principală”

HCL nr. 32 din 15 iulie 2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului și a solicitării Scrisorii de garanție a restituirii avansului în cadrul contractului de finanțare nr. C 1920074X219563302075/04.06.2018 pentru proiectul ”RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMARIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, proiect finanțat în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 – Măsura 19.2 – ”SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”, Măsura M4/6B – “Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului”

HCL nr. 33 din 15 iulie 2019 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2019, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente

HCL nr. 34 din 15 iulie 2019 privind modul de valorificare a masei lemnoase provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș, în anul de producție 2019

HCL nr. 35 din 15 iulie 2019 privind aprobarea prețului de pornire la licitație al masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș

HCL nr. 36 din 15 iulie 2019 privind aprobarea alocării unei sume, din bugetul local, în vederea organizării evenimentului ,,Zilele Comunei Boghiș” în perioada 30 august – 1 septembrie 2019

HCL nr. 37 din 7 august 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 7 august 2019

HCL nr. 38 din 7 august 2019 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu din domeniul public al Comunei Boghiș

HCL nr. 39 din 7 august 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii iunie 2019

HCL nr. 40 din 7 august 2019 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Boghiș domnului Lukács József

HCL nr. 41 din 7 august 2019 privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Boghiș domnului Fehérvári Juliu

HCL nr. 42 din 24 septembrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr. 43 din 24 septembrie 2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Boghiş

HCL nr. 44 din 24 septembrie 2019 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din data de 25 octombrie 2018 privind aprobarea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Boghiș

HCL nr. 45 din 24 septembrie 2019 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții «RENOVARE ȘI MODERNIZARE SEDIUL PRIMĂRIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ», ca urmare a modificărilor tehnice potrivit Dispoziției de șantier nr. 1/2019, a bugetului indicativ la contractul de finanțare nr. C 1920074X219563302075/04.06.2018, precum și de modificare a Devizului general aprobat prin HCL nr. 47 din data de 21.11.2017 privind aprobarea proiectului «RENOVARE SI MODERNIZARE SEDIUL PRIMARIEI BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ»

HCL nr. 46 din 24 septembrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019

HCL nr. 47 din 3 octombrie 2019 privind aprobarea alocării unei sume în vedere organizării evenimentului ”Ziua internațională a Persoanelor Vârstnice”

HCL nr. 48 din 3 octombrie 2019 privind aprobarea alocării unei sume în vedere organizării evenimentului ”Festivalul recoltei – tradiții și obiceiuri populare”

HCL nr. 49 din 3 octombrie 2019 privind aprobarea modificărilor tehnice potrivit Dispoziției de șantier nr. 2/20.09.2019 în cadrul proiectului «EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ»

HCL nr. 50 din 15 noiembrie 2019 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2020

HCL nr. 51 din 15 noiembrie 2019 privind aprobarea Statului Comunei Boghiş

HCL nr. 52 din 15 noiembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii septembrie 2019

HCL nr. 53 din 15 noiembrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr. 54 din 15 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Boghiş

HCL nr. 55 din 15 noiembrie 2019 privind aprobarea alocării unei sume în vederea achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş

HCL nr. 56 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 35 din 21 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Boghiș

HCL nr. 57 din 9 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr. 58 din 9 decembrie 2019 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor octombrie și noiembrie 2019

HCL nr. 59 din 9 decembrie 2019 privind stabilirea lucrărilor care vor fi realizate de către persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată

HCL nr. 60 din 9 decembrie 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2020

HCL nr. 61 din 9 decembrie 2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Boghiș

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2018

HCL nr. 1 din 15 februarie 2018 privind finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2017

HCL nr. 2 din 15 februarie 2018 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017

HCL nr. 3 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018

HCL nr. 4 din 15 februarie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii decembrie 2017

HCL nr. 5 din 15 februarie 2018 privind aprobarea scoaterii din inventar a unui activ fix corporal și a unor obiecte de inventar

HCL nr. 6 din 15 februarie 2018 privind însușirea domeniului public al comunei Boghiș

HCL nr. 7 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018

HCL nr. 8 din 15 februarie 2018 privind înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș

HCL nr. 9 din 15 februarie 2018 pentru modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea nr. 53 din 21 noiembrie 2017 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și a taxelor locale pentru anul fiscal 2018

HCL nr. 10 din 15 februarie 2018 privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2018-2019

HCL nr. 11 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2018

HCL nr. 12 din 15 februarie 2018 privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Boghiș, județul Sălaj, pe anul 2017

HCL nr. 13 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018

HCL nr. 14 din 28 martie 2018 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol al comunei Boghiș

HCL nr. 15 din 28 martie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor ianuarie și februarie 2018

HCL nr. 16 din 28 martie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Boghiş Serv S.R.L. al cărei unic acționar este Comuna Boghiş

HCL nr. 17 din 28 martie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018

HCL nr. 18 din 28 martie 2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 5 din data de 15 februarie 2018 privind aprobarea scoaterii din inventar a unui activ fix corporal și a unor obiecte de inventar

HCL nr. 19 din 28 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului autoritate tutelară și asistența socială organizat la nivelul comunei Boghiș

HCL nr. 20 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Construire trotuar în satul Boghiș, pe strada Principală”

HCL nr. 21 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea modificării denumirii unui obiectiv de investiție prevăzut în Situația angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții publice și a creditelor bugetare aferente din anul 2018

HCL nr. 22 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii martie 2018

HCL nr. 23 din 27 aprilie 2018 privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea nr. 53 din 21 noiembrie 2017, ce se vor aplica în anul fiscal 2019

HCL nr. 24 din 23 mai 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reparații capitale la capela mortuară din satul Boghiș, județul Sălaj”

HCL nr. 25 din 23 mai 2018 privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei în vederea organizării evenimentului ,,Ziua copiilor”

HCL nr. 26 din 23 mai 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii aprilie 2018

HCL nr. 27 din 11 iulie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2018

HCL nr. 28 din 11 iulie 2018Pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boghiș nr. 150 din data de 11 iunie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 29 din 11 iulie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 30 din 11 iulie 2018 privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Gard de împrejmuire a Bazei sportive și de agrement din satul Boghiș”

HCL nr. 31 din 11 iulie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor mai și iunie 2018

HCL nr. 32 din 8 august 2018 privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei în vederea organizării evenimentului ,,Cupa Barcăului pentru seniori”

HCL nr. 33 din 8 august 2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 4 din data de 19 ianuarie 2017 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Boghiş, în urma reinventarierii acestora

HCL nr. 34 din 21 septembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința ordinară din data de 21 septembrie 2018

HCL nr. 35 din 21 septembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 36 din 21 septembrie 2018 privind aprobarea alocării sumei de 6000 lei, din bugetul local, în vederea organizării unor evenimente social-culturale în Comuna Boghiș

HCL nr. 37 din 21 septembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

HCL nr. 38 din 21 septembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018

HCL nr. 39 din 25 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 40 din 25 octombrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual salariați ai Comunei Boghiș

HCL nr. 41 din 25 octombrie 2018 privind aderarea comunei Boghiș, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Barcău”

HCL nr. 42 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii septembrie 2018

HCL nr. 43 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea procedurii de acordare și finanțare a serviciului de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor vârstnice

HCL nr. 44 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea modificării indicatorilor economici la obiectivul de investiții „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI, VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI” și de modificare a Anexei la HCL nr. 20 din data de 23 martie 2017 privind aprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții „MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI,VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI”

HCL nr. 45 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Boghiș

HCL nr. 46 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea achiziționării a două terenuri situate în comuna Boghiș, satul Boghiș, județul Sălaj

HCL nr. 47 din 23 noiembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 48 din 23 noiembrie 2018 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2019

HCL nr. 49 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea Bugetului actualizat și a cheltuielilor ce reprezintă cofinanțare și care vor fi suportate din bugetul local al comunei BOGHIȘ ca urmare a finalizării achizițiilor publice în cadrul proiectului: “MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ ȘI REALIZARE PODURI PESTE VALEA BARCĂULUI, VALEA PLOPIȘULUI, VALEA IAZULUI”

HCL nr. 50 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea alocării unei sume în vederea achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş

HCL nr. 51 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Consolidare rigolă scurgere apă pluvială situată în satul Boghiș, în fața imobilului cu nr. 86”

HCL nr. 52 din 17 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr. 53 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunilor octombrie și noiembrie 2018

HCL nr. 54 din 17 decembrie 2018 privind acceptarea donaţiei unor branşamente de apă executate în regim privat

HCL nr. 55 din 17 decembrie 2018 privind însușirea domeniului public al comunei Boghiș, în urma reinventarierii

HCL nr. 56 din 17 decembrie 2018 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Boghiş, în urma reinventarierii acestora

HCL nr. 57 din 17 decembrie 2018 privind delegarea gestiunii unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă către Compania de Apă Someș S.A. Cluj

HCL nr. 58 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea scoaterii din inventar a unor active fixe și a unor obiecte de inventar

HCL nr. 59 din 17 decembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2019

HCL nr. 60 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea investiţiei ,,Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Boghiș”

HCL nr. 61 din 27 decembrie 2018 pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boghiș nr. 272 din data de 20 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2017

HCL nr.1 din data de 19 ianuarie 2017 Pentru validarea Dispoziţiei primarului nr. 295 din data de 20 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL nr.2 din data de 19 ianuarie 2017 Privind finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2016

HCL nr.3 din data de 19 ianuarie 2017 Privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016

HCL nr.4 din data de 19 ianuarie 2017 Privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Boghiş, în urma reinventarierii acestora

HCL nr.5 din data de 19 ianuarie 2017 Privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2016 a secretarului comunei Boghiș, județul Sălaj

HCL nr.6 din data de 19 ianuarie 2017 Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2017

HCL nr.7 din data de 19 ianuarie 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii decembrie 2016

HCL nr.8 din data de 19 ianuarie 2017 Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Boghiș nr.57 din data de 8 decembrie 2016 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2017

HCL nr.9 din data de 19 ianuarie 2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017

HCL nr.10 din data de 19 ianuarie 2017 Privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2017-2018

HCL nr.11 din data de 2 martie 2017 Privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra imobilului situată în com. Boghiș, sat. Boghiș, nr.116, înscris în CF nr.50787, către DGASPC Sălaj

HCL nr.12 din data de 2 martie 2017 Privind propunerea de atribuire în proprietate privată a unui teren prin Ordinul Prefectului Județului Sălaj

HCL nr.13 din data de 2 martie 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii ianuarie 2017

HCL nr.14 din data de 2 martie 2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,,Dotarea Grădiniței Boghiș, jud. Sălaj cu mobilier specific didactic”

HCL nr.15 din data de 23 martie 2017 Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017

HCL nr.16 din data de 23 martie 2017 Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Consiliul Local şi aparatul de specialitate al primarului comunei Boghiş

HCL nr.17 din data de 23 martie 2017 Privind aprobarea repoziționării, modificarea limitelor de contur și diminuarea suprafeței de teren a imobilului înscris în CF nr.50652 Boghiș, aflat în domeniul public al comunei Boghiș

HCL nr.18 din data de 23 martie 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii februarie 2017

HCL nr.19 din data de 23 martie 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2017

HCL nr.20 din data de 23 martie 2017Privind aprobarea documentației tehnice și a principalelor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș, județul Sălaj și realizare poduri peste Valea Barcăului, Valea Plopișului și Valea Iazului”

HCL nr.21 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2017

HCL nr.22 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Boghiș

HCL nr.23 din data de 18 mai 2017 Pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 18 ianuarie 2008 privind stabilirea situaţiilor deosebite în care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure, cu completările ulterioare

HCL nr.24 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii martie și aprilie 2017

HCL nr.25 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea alocării sumei de 3000 lei în vederea organizării evenimentului ,,Ziua copiilor”

HCL nr.26 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Boghiș, care nu se supun înmatriculării

Anexă la HCL nr.26 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la nivelul comunei Boghiș, care nu se supun înmatriculării

HCL nr.27 din data de 18 mai 2017 Privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul “Reabilitare corp A la grădiniţa de copii din loc. Boghiş, jud. Sălaj”

HCL nr.28 din data de 23 iunie 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii mai 2017

HCL nr.29 din data de 23 iunie 2017 Privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Boghiş

Anexa la HCL nr.29 din data de 23 iunie 2017 Privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Boghiş

HCL nr.30 din data de 23 iunie 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie 2017

HCL nr.31 din data de 25 iulie 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr.32 din data de 25 iulie 2017 Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Boghiș

HCL nr.33 din data de 25 iulie 2017 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice aferentă lunii iunie 2017

HCL nr.34 din data de 25 iulie 2017 Pentru aprobarea Dispoziției Primarului nr.22 din data de 22.08.2005 privind aderarea comunei Boghiș la Asociația Comunelor din România

HCL nr.35 din data de 31 august 2017 Privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Construire trotuar din beton pe strada Füször”

HCL nr.36 din data de 31 august 2017 Privind modificarea Actului constitutiv al Societății Boghiș-Serv S.R.L.

HCL nr.37 din data de 31 august 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 38 din data de 21 septembrie 2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului si a solicitării Scrisorii de garanţie a restituirii avansului din cadrul contractului de finanțare nr. C0720AN00011663300160 pentru proiectul «EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ», finanțat în condiţiile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Guvernul României, in cadrul Sub-măsurii 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HCL nr. 39 din data de 21 septembrie 2017 Privind aprobarea alocării sumei de 5000 lei, din bugetul local, în vederea organizării evenimentului ,, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

HCL nr. 40 din data de 21 septembrie 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2017

HCL nr. 41 din data de 2 octombrie 2017 privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2018, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente și modul de valorificare a masei lemnoase care a fost pusă în valoare

HCL nr. 42 din data de 23 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 43 din data de 23 octombrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă lunii septembrie 2017

HCL nr. 44 din data de 23 octombrie 2017 privind mandatarea primarului Comunei Boghiș în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de atribuire

HCL nr. 45 din data de 23 octombrie 2017 privind aprobarea prețului de pornire la licitație al masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș

HCL nr. 46 din data de 23 octombrie 2017 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din domeniul public al comunei Boghiș

HCL nr. 47 din data de 21 noiembrie 2017 privind aprobarea proiectului „Renovare şi modernizare sediul primărie Boghiş, județul Sălaj”

HCL nr. 48 din data de 21 noiembrie 2017 privind implementarea proiectului ”Renovare și modernizare sediul primăriei Boghiș, județul Sălaj” și depunerii unei cereri de finanțare PNDR masura M 4/6 B ”Dezvoltarea infrastructurii social pentru teritoriul G.A.L. Valea Crasnei și Barcău”

HCL nr. 49 din data de 21 noiembrie 2017 pentru validarea Dispoziţiei primarului nr. 240 din data de 27 octombrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 50 din data de 21 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 51 din data de 21 noiembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii octombrie 2017

HCL nr. 52 din data de 21 noiembrie 2017 privind aprobarea alocării sumei de 4000 lei în vederea achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş şi copiilor din cadrul Grădiniţei Boghiş

HCL nr. 53 din data de 21 noiembrie 2017 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2018

HCL nr. 54 din data de 21 noiembrie 2017 privind aprobarea Actului de Punere în Valoare înregistrat la Ocolul Silvic Stejarul Zalău sub nr. 1243570-SJ- 25724076 din 24.10.2017 în vederea asigurării lemnului de foc gospodăriilor din comuna Boghiș pentru sezonul de iarnă 2017-2018

HCL nr. 55 din data de 21 noiembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Boghiș nr. 45 din 23 octombrie 2017 privind aprobarea prețului de pornire la licitație al masei lemnoase pe picior, provenită din pădurea proprietate publică a comunei Boghiș

HCL nr. 56 din 29 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 57 din 20 decembrie 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr. 58 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș, aferentă lunii noiembrie 2017

HCL nr. 59 din 20 decembrie 2017 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Boghiș

HCL nr. 60 din 20 decembrie 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2018

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2016

HCL nr.1 din data de 28 ianuarie 2016 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015

HCL nr.2 din data de 28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

HCL nr.3 din data de 28 ianuarie 2016 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2016

HCL nr.4 din data de 28 ianuarie 2016 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilităț

HCL nr.5 din data de 28 ianuarie 2016 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii decembrie 2015

HCL nr.6 din data de 28 ianuarie 2016 Privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Boghiş pentru anul şcolar 2016-2017

HCL Nr.7 din data de 29 februarie privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016

HCL Nr.8 din data de 29 februarie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii ianuarie 2016

HCL Nr.9 din data de 29 februarie 2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Boghiș pentru perioada 2014-2020

HCL Nr.10 din data de 29 februarie 2016 privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării la invățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

HCL Nr.11 din data de 29 februarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Boghiș Serv SRL, în care Consiliul Local al comunei Boghiș deține calitatea de asociat unic

HCL Nr.12 din data de 29 februarie 2016 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2016

HCL Nr.13 din data de 23 martie 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL Nr.14 din data de 23 martie 2016 Pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.41 din data de 11 noiembrie 2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Boghiş în domeniul privat al comunei Boghiș a imobilului în suprefață de 186 mp situat în comuna Boghiș, sat. boghiș, nr.152

HCL Nr.15 din data de 23 martie 2016 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe raza comunei Boghiș

HCL Nr.16 din data de 23 martie 2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 Boghiș, aferentă lunii februarie 2016

HCL Nr.17 din data de 23 martie 2016 privind alegerea președintelui de ședință pentru luniile aprilie, mai și iunie

Hotărârea Nr. 18 Din data de 28 aprilie 2016 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul școlii Gimnaziale nr.1 Boghiș aferentă lunii martie 2016

Hotărârea nr 19 din data de 28 aprilie privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu comercial, situat în com. Boghiş, sat. Boghiş nr. 156, aflată în proprietatea publică al comunei Boghiş

Hotărârea Nr. 20 Din data de 28 aprilie 2016 Pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.41 din data de 11 noiembrie 2013 privind trecerea din domeniul public al comunei Boghiş în domeniul privat al comunei Boghiş a imobilului în suprafaţă de 186 mp situat în comuna Boghiş, sat. Boghiş, nr. 152, cu modificările ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 21 din data de 28 aprilie 2016 privind achiziționarea a două imobile situate în com. Boghiș, sat. Boghiș, jud. Sălaj

HOTĂRÂREA NR. 22 Din data de 28 aprilie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 23 din data de 28 aprilie 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “Extindere sisteme de canalizare menajera si alimentare cu apa in comuna Boghis, judetul Salaj”, proiect ce va fi depus pentru finanțare in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 , SubMasura 7.2 – “Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HOTĂRÂREA NR. 24 din data de 28 aprilie 2016 Privind implementarea proiectului : “Extindere sisteme de canalizare menajera si alimentare cu apa in comuna Boghis, judetul Salaj” in cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Sub-măsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HOTĂRÂREA NR. 25 Din data de 28 aprilie 2016 Privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

HOTĂRÂREA NR. 26 Din data de 1 iunie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 27 Din data de 1 iunie 2016 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii aprilie 2016

HOTĂRÂREA NR. 28 Din data de 1 iunie 2016 Privind aprobarea alocării sumei de 3000 lei în vederea organizării evenimentului ,,Ziua copiilor”

HOTĂRÂREA NR. 29 Din data de 1 iunie 2016 Privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Modernizare clădire,împrejmuire perimetrală și sistematizare curte la Căminul Cultural, com. Boghiș, jud. Sălaj”

HOTĂRÂREA nr.30 din 24 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local al comunei Boghiș

HOTĂRÂREA nr.31 din 21 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului local Boghiș

HOTĂRÂREA nr. 32 din 21 iunie 2016 privind constituirea Consiliului local Boghiș

HOTĂRÂREA nr.33 din 21 iunie 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA nr. 34 din 21 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Boghiș

HOTĂRÂREA nr.35 din 21 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Boghiș

HOTĂRÂREA NR.36 Din data de 26 iulie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 37 Din data de 26 iulie 2016 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii mai și iunie 2016

HOTĂRÂREA NR. 38 Din data de 26 iulie 2016 Privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Boghiş în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrigrafic Someş-Tisa

HOTĂRÂREA NR. 39 Din data de 17 august 2016 Privind aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei, din bugetul local, în vederea organizării evenimentului ,,Zilele Comunei Boghiș” în perioada 3-4 septembrie 2016

HOTĂRÂREA Nr. 40 Din data de 17 august 2016 Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe raza comunei Boghiş

HOTĂRÂREA NR.41 Din data de 3 septembrie 2016 Privind aprobarea Acordului de cooperare între comuna Boghiş (România) şi orașul Vámospércs (Ungaria)

HOTĂRÂREA NR.42 Din data de 14 septembrie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA Nr. 43 din data de 14 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Boghiş

HOTĂRÂREA NR.44 Din data de 14 septembrie 2016 Privind transformarea funcției publice vacantă de execuție din cadrul compartimentului de buget și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Boghiș

HOTĂRÂREA NR. 45 Din data de 14 septembrie 2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016

HOTĂRÂREA Nr. 46 Din data de 14 septembrie 2016 Privind desemnarea reprezentanților al Consiliului Local în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Boghiş

HOTĂRÂREA NR. 47 Din data de 14 septembrie 2016 Privind aprobarea alocării sumei de 5000 lei, din bugetul local, în vederea organizării evenimentului ,, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

HOTĂRÂREA NR.48 Din data de 6 octombrie 2016 privind aprobarea proiectului Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș, județul Sălaj și realizare poduri peste valea Barcăului, valea Plopișului și valea Iazului”, proiect ce va fi depus pentru finanțare in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 , SubMăsura 7.2 – “Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HOTĂRÂREA NR.49 Din data de 6 octombrie 2016 Privind implementarea proiectului : “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de drumuri în comuna Boghiș, județul Sălaj și realizare poduri peste valea Barcăului, valea Plopișului și valea Iazului” în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Sub-măsura 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

HOTĂRÂREA NR. 50 Din data de 6 octombrie 2016 Privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior și a prețului de referință pentru anul de producție 2017, pentru masa lemnoasă care se recoltează din fondul forestier, proprietate publică al comunei Boghiș, pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente

HOTĂRÂREA NR.51 Din data de 8 noiembrie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 52 Din data de 8 noiembrie 2016 Privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Construire trotuar din beton pe strada Vizutca”

HOTĂRÂREA NR.53 Din data de 8 noiembrie 2016 Privind reactualizarea domeniului public al comunei Boghis

HOTĂRÂREA NR.54 Din data de 8 noiembrie 2016 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii septembrie și octombrie 2016

HOTĂRÂREA NR. 55 Din data de 8 noiembrie 2016 Privind aprobarea alocării sumei de 3000 lei în vederea achiziţionării şi acordării unor pachete – cadou , elevilor din Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş şi din Grădiniţa Boghiş, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

HOTĂRÂREA NR.56 Din data de 8 decembrie 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR.57 Din data de 8 decembrie 2016 Privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2017

ANEXAE La Hotărârea nr.57 din 8 decembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. 58 Din data de 8 decembrie 2016 Privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Boghiş, aferentă lunii noiembrie 2016

HOTĂRÂREA NR. 59 Din data de 8 decembrie 2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2017

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2015

Hotărârea Consiliului Local nr.56 din data de 4 noiembrie 2015 privind stabilirea și aprobarea impozitelor și a texelor locale și a altor taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2016

Hotărârea nr.4 din 12 februarie 2015 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2015

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2014

Hotărârea Nr.57 din data de 16 decembrie 2014 privind stabilirea ți aprobarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2015

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2013

Hotărârea nr.33 din data de 25 septembrie 2013 privind aprobarea “Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Boghiş în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora , modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice”

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN ANUL 2011

Hotarârea nr. 32 din 28.09.2011 Privind ecarisarea teritoriului comunei Boghis

Hotarârea nr. 37 din 16 noiembrie 2011

Hotarârea nr. 34 din 16.11.2011 Privind scutirea de la plata taxei de paza a personalului Serviciului Voiluntar pentru Situatii de Urgenta

Hotarare aprobare organigrama si stat de functii

Hotărârea nr. 38/09.12.2010 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2011

Full Report big download games all free books Read More Here

Weboy
WordPress Themes